Az ADVISROS Ingatlanszakértő, Gazdasági és Mérnökiroda Kft. Adatkezelési Tájékoztatója

Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait. Amennyiben kérdése van, kérem keressen elérhetőségeim bármelyikén! Forduljon hozzám bizalommal!
A jelen weblap üzemeltetője az ADVISROS Ingatlanszakértő Kft., aki adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. A jelen tájékoztató egyaránt vonatkozik az ügyfeleinkre, az ügyfeleink számára dolgozó munkavállalókra, a weblap látogatóira, fogyasztókra forgalmazókra, szállítóinkra (és lehetséges szállítóikra) illetőleg mindezek munkavállalóira.

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban bármilyen művelet elvégzését (adatinak továbbítását, törlését, helyesbítését, stb.) szeretné kérni, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén.

Tartalomjegyzék:

I. Az adatkezelő adatai

II. Az adatvédelmi tisztviselő adatai

III. Az adatkezelés alapelvei

III./1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
III./2. Szükségesség és arányosság
III./3. Célhoz kötöttség
III./4. Adattakarékosság
III./5. Pontosság
III./6. Korlátozott tárolhatóság
III./7. Integritás és bizalmas jelleg
III./8. Elszámoltathatóság

IV. Az adatkezelés jogszerűsége

IV./1. Az érintett hozzájárulása
IV./2. Szerződés teljesítése
IV./3. Jogi kötelezettség
IV./4. Létfontosságú érdek
IV./5. Közérdek, vagy közhatalom gyakorlása
IV./6. Jogos érdek

V.Adatbiztonság

VI.Sütik (cookie-k) kezelés

VI./1. Mi a süti (cookie)?
VI./2. Miért használunk sütiket?
VI./3. Milyen sütiket használunk?
VI./4. Süti beállítások
VI./5. Az alapműködést biztosító sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információk

VII. Az egyes adatkezelések

VII./1. Az oldalon feliratkozók, telefonon, illetve egyéb módon felkeresők adatainak kezelése
VII./2. A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések
VII./3. A szerződések teljesítét követő adatkezelések elévülési időben
VII./4. Számlázási és egyéb számviteli adatkezelések
VII./5. Panasz adatkezelése
VII./6. Az önéletrajzok kezelése
VII./7. Az Ön kérésére történő adatműveletek adatkezelése

VIII. Az Ön jogai

VIII./1. A tájékoztatási jog
VIII./2. A hozzáférési jog
VIII./3. A helyesbítéshez való jog
VIII./4. A törléshez való jog
VIII./5. A korlátozáshoz való jog
VIII./6. Az adathordozhatósághoz való jog
VIII./7. A tiltakozáshoz való jog

IX. Hova fordulhat jogorvoslatért

X. Korábbi adatkezelési tájékoztatók

I. Az adatkezelő adatai

Név:                                 ADVISROS Ingatlanszakértő, Gazdasági és Mérnökiroda Kft.

Székhely:                      1163 Budapest, Mátrafüred u. 2.

Ügyfélfogadás:         1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. A. ép. fsz. 39.

Telefon:                          +36 1 347 3080

Email:                              ingatlan@advisors.hu

Képviseli:                     dr. Gaál Péter ügyvezető

Weboldalak:               www.advisors.hu
www.eufim.info
www.energetikai-tanusitvany.info
www.szabadulna.hu
www.mirci.hu
www.olcso-jatek.hu

II. Az adatvédelmi tisztviselő adatai

Az Advisors Ingatlanszakértő Kft. számára nem kötelező az adatvédelmi tisztviselő kinevezése, ezért Adatvédelmi tisztviselő kinevezése nem történt.

Adatvédelmi kapcsolattartó adatai:

Név:                                  dr. Gaál Péter

Ügyfélfogadás:         1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. A. ép. fsz. 39.

Telefon:                         +36 20 929 0845

Email:                                titkarsag@advisos.hu

Adatvédelmi ügyekben keressen bizalommal.

III. Az adatkezelés alapelvei

III./1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság III./2. Szükségesség és arányosság III./3. Célhoz kötöttség III./4. Adattakarékosság III./5. Pontosság III./6. Korlátozott tárolhatóság III./7. Integritás és bizalmas jelleg III./8. Elszámoltathatóság

III./1.  Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátható módon kell végezni. De mit is jelent ez pontosabban? Lássuk részletesebben. A jogszerűség és tisztesség azt jelenti, hogy a személyes adatok beszerzése mindig törvényes és tisztességes eszközökkel történjen és ezek az adatkezelés teljes időtartama alatt fennálljanak. Szükséges az is, hogy az adatkezelésnek legyen egy megfelelő jogalapja. A GDPR több, pontosan 6 féle jogalapot határoz meg, mely alapján az adatait kezelhetjük. Ezek a hozzájárulás, a szerződés teljesítése, a jogszabályi kötelezettség, a létfontosságú érdek, a közérdek és az adatkezelő jogos érdeke. Ezekről a jogalapról részletesen az adatkezelés jogalapjai című fejezetben olvashat. És persze az átláthatóság, amely magában foglalja, hogy az adatkezelésnek mindig úgy kell történnie, hogy az, Ön a teljes adatkezelés ideje alatt tisztában legyen a teljes adatkezelés minden Önt érintő körülményével, például azzal, hogy milyen adatait, milyen célból, mennyi ideig kezeljük, adatait az átadjuk-e valakinek (pl.: a könyvelőjének), az adatait átadjuk-e az Európai Unión kívüli országban üzemelő adatkezelőnek, vagy adatfeldolgozónak. Az átláthatóság magában foglalja, hogy Önnek joga van mindezeket megismerni, nekünk pedig kötelezettsége van, hogy az mindezeket az Ön tudomására hozzuk. Fontos tudni azonban, hogy a tájékoztatási kötelezettségnek is vannak határai. A tájékoztatás nem azt jelenti, hogy nekünk személyesen fel kell keresni mindenkit, akinek az adatát kezeljük, de az adatkezelés tényéről mindig tájékoztatni kell Önt. A tájékoztatás módjáról többféle jogszabály rendelkezik, illetve állásfoglalások is születettek már, így például egyes esetekben a weblappal rendelkező cégek esetében – így nálunk is – megfelelő tájékoztatás a honlapon elhelyezett tájékoztató. De vannak szigorú esetek is, amikor például emailen vagyunk köteles az adatkezelés konkrét változásáról értesíteni az érintettet. A GDPR előírja azt is, hogyha nem Öntől, hanem valaki mástól kapjuk meg az Ön személyes adatát, akkor a lehető leghamarabb, az első kapcsolatfelvételkor, de legkésőbb 1 hónapon belül értesíteni kell az Önt.

III./2. Szükségesség és arányosság

Alapjogot korlátozni mindig csak szükségszerűen és arányosan lehet. A szükségesség azt jelenti, hogy az adatkezelés az adatkezelési cél eléréséhez feltétlenül szükséges. Az arányosság ennek a szükségességnek szabja meg a kereteit azáltal, hogy az adatkezeléshez szükséges alapjogi és alapszabadsági korlátozásnak arányosnak is kell lenni célkitűzéssel. Az alaptörvény kimondja, hogy valamely alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. Az Ön adatainak kezelése során a szükségesség és arányosság alapelvét mindig maradéktalanul betartjuk.

III./3.  Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végezzük, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Azaz minden adatkezelés előtt meg határozzuk az adatkezelési célt és az adatot csak e célból kezeljük. Ez a cél sose ellentétes a joggal. Viszont fontos tudni, hogy az Ön egy bizonyos adatát több célból is kezelhetjük, de ilyen esetben mindig adatkezelési célonként szabályozzuk az adatkezelést. Példa erre: az Ön nevét ajánlat kérés miatt, később, mikor vásárlónk lesz, akkor a teljesítéshez, majd a vásárlást követően számlázás miatt is kezeljük. E három esetben jól láthatóan az adatkezelési célok is elkülönülnek, hiszen az ajánlatkérésnél még a szerződés előkészítése miatt, a megrendelés után a szerződés teljesítéséhez, majd a számla kiállítása után a törvényi kötelezettség miatt kezeljük az adatát az adott célból. De az adatkezelés több célból párhuzamosan is történhet. (pl.: a szerződés teljesítése után az iratokat őrizve megtarthatunk adatok jogos érdekből is, egy esetleges utólagos jogvitában történő bizonyításra is, míg a számlán ugyanezen adatokat törvényi adatőrzési kötelezettség miatt kezeljük. Amennyiben az adatkezelési célok változnak, úgy arról Önt mindig tájékoztatni kell. Továbbá a GDPR szerint nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

III./4. Adattakarékosság

A személyes adatok kezelését az adatkezelés céljai szempontjából megfelelően és relevánsan tároljuk és azt a szükségesre korlátozzuk. Nem kezelünk olyan adatot, amelyre a cél elérése érdekében nincs szükség.

III./5.  Pontosság

A személyes adatokat a legjobb információnknak megfelelően pontosan és naprakészen tároljuk. Lehetőség szerint minden észszerű intézkedést meg teszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük. Irreális dolgok azonban nem várhatóak el egy adatkezelőtől. Nem hívhatunk fel mindenkit minden nap, hogy ugyanaz-e a neve az nap is. Azonban, ha tudomására jut, hogy az Ön adata megváltozott, vagy helytelenül került hozzánk és ez az adatkezelés céljával nem ellentétes, akkor az javítani szükséges, melyről értesíteni kell minket. A pontosság követelményének való megfelelésre törekvés a kötelezettségünk, de értelemszerűen, ha az Ön tudomására jut, hogy helytelenül kezeljük adatait, akkor ezt Önnek jelezni e kell felénk.

III./6. Korlátozott tárolhatóság

A személyes adatok tárolásának olyan formában történik, amely az Ön azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Ezt követően az adatokat töröljük. Informatikai rendszerünk úgy lett kiépítve, hogy az elektronikusan tárolt adatok törlése a határidőben megtörténjen. Az adatok tárolásának pontos idejét és az adatok selejtezésének szabályait az az adatkezelési szabályzatukban szabályozzuk és minden esetben ennek megfelelően járunk el. Az adatokat szükségtelenül nem tároljuk. Az Ön személyes adatainak fentinél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerül sor, ha a személyes adatok kezelésére a GDPR-nak megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik, GDPR-ban az Ön jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

III./7.  Integritás és bizalmas jelleg

Az Ön személyes adatainak kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosított a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az adattárolást úgy építettük ki, hogy az adatokhoz illetéktelenek még a cégen belül se férjenek hozzá. Például egy szakértő kolléga a webshop rendelési adatokat nem használja, a folyamatban nem vesz részt, így a szervezet jogosultsági beállításokat úgy állítottuk be, hogy azokat ő ne is lássa.

III./8. Elszámoltathatóság

Az ADVISORS Ingatlanszakértő Kft. felelős az az adatvédelmi szabályoknak való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására. De hogy történik ez? Ki számoltat el egy adatkezelőt? Természetesen a hatóság. Magyarországon elsődlegesen Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, röviden NAIH. Bejelentés esetén (de van, hogy hivatalból) a NAIH vizsgálja, hogy az adott vállalkozás adatkezelése jogszerű-e és megfelel-e mindenben a jogszabályi előírásoknak. Egy ilyen vizsgálat esetén az adatkezelőnek kell tudnia igazolni és bizonyítani, hogy a jogszabályoknak megfelelően végzi az adatkezelését. Ennek fontos része és módja az adatvédelmi szabályzat megléte, melyben jogszerűen kell szabályozva kell lenni az adatkezelésnek. Másik fontos szempont, hogyha van egy jó, azaz jogszabálynak megfelelő szabályzatuk, akkor annak megfelelően végezzük az adatkezelésünket. Egy jó szabályzat önmagában nem megfelelő. Az Advisors Ingatlanszakértő Kft. teljes adatkezelési folyamatára adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatot dolgozott ki és adatkezelését ennek megfelelően végzi!

VI. Az adatkezelés jogszerűsége

Az adatkezelésünk kialakítása során mindig ügyelünk arra, hogy az adatok kezelése jogszerűségi alapelvnek megfelelően jogszerű legyen. Adatkezelésünket az alábbi adatkezelési jogalapok alapján végezzük, figyelemmel a kiemelt részletszabályokra.

IV./1.     Az érintett hozzájárulása

IV./2.     Szerződés teljesítése

IV./3.     Jogi kötelezettség

IV./4.     Létfontosságú érdek

IV./5.     Közérdek, vagy közhatalom gyakorlása

IV./6.     Jogos érdek

IV./1. Az érintett hozzájárulása

Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Fontos, hogy a hozzájárulás önkéntes legyen és a hozzájárulást minden esetben aktív cselekedettel végezze el.

IV./2.  Szerződés teljesítése

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Ön az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

IV./3.   Jogi kötelezettség

Az adatkezelés a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Jogi kötelezettség jogalappal adatot kizárólag akkor kezelünk, ha jogszabály általi kötelezés van. Jogi kötelezettséget, mint adatkezelési jogalapot jogszabály feltételes módú adatkezelési előírásakor nem alkalmazunk.

IV./4.  Létfontosságú érdek

Az adatkezelés az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Fontos szempont a jogalap kiválasztásánál, hogy a létfontosságú érdekből történő adatkezelés átmeneti jellegű, kizárólag a létfontosságú érdek fennállásáig tarthat. Az adatok kezelésének rendjét a létfontosságú érdek megszűnése után külön szabályozzuk.

IV./5.   Közérdek, vagy közhatalom gyakorlása

Ez esetben az adatkezelés közérdekű vagy a ránk ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Nem minősülünk közhatalomnak és nem végzünk közérdekű adatkezelést, így e jogalappal jelenleg nem kezelünk adatot.

IV./6.  Jogos érdek

Az adatkezelés az Advisors Ingatlanszakértő Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha gyermek vagy. Adatkezelésünk során gyakran e jogalappal végzünk adatkezelést.

Jogos érdek jogalapú adatkezelés esetén minden esetben érdekmérlegelési tesztet végeztünk, melyben vizsgáltuk az Ön alapvető jogaira és szabadságaira gyakorolt hatás és korlátozás arányosságát és szükségességét.

V. Adatbiztonság

Az Advisors Ingatlanszakértő Kft. elkötelezetten védi a személyes adatokat az elvész, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.

A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe. A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történt hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát.

Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

Azokban az esetekben, amikor mi adtunk Ön számára egy jelszót (vagy Ön választott egyet) Ön a felelős azért, hogy e jelszó bizalmasságát megőrizze. Arra kérjük, hogy ezt a jelszót senkivel ne ossza meg.

Weblapjaim, illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve a tagvállalatok weblapjait, illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.

VII. Az egyes adatkezelések

Adatkezelési auditunk során feltártuk, hogy az alábbi esetekben végzünk adatkezelést:

VII./1. Az oldalon feliratkozók, telefonon, illetve egyéb módon felkeresők adatainak kezelése

VII./2. A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

VII./3. A szerződések teljesítét követő adatkezelések elévülési időben

VII./4. Számlázási és egyéb számviteli adatkezelések

VII./5. Panasz adatkezelése

VII./6. Az önéletrajzok kezelése

VII./7. Az Ön kérésére történő adatműveletek adatkezelése

V​II./1. Az oldalon feliratkozók, telefonon, illetve egyéb módon felkeresők adatainak kezelése

VII./2. A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

VII./3. szerződések teljesítét követő adatkezelések elévülési időben

VII./4. Számlázási és egyéb számviteli adatkezelések

VII./5. Panasz adatkezelése

VII./6. Az önéletrajzok kezelése

VII./7. Az Ön kérésére történő adatműveletek adatkezelése

VIII.  Az Ön jogai

Amennyiben jogait szeretné fenti jogait gyakorolni (adatinak továbbítását, törlését, helyesbítését stb.  kérné) forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén vagy az e fejeztet alján található űrlap kitöltésével.Az alábbi jogok illetik meg Önt:

VIII./1. A tájékoztatási jog

VIII./2. A hozzáférési jog

VIII./3. A helyesbítéshez való jog

VIII./4. A törléshez való jog

VIII./5. A korlátozáshoz való jog

VIII./6. Az adathordozhatósághoz való jog

VIII./7. A tiltakozáshoz való jog

Az alábbi jogok illetik meg Önt:

VIII./1. A tájékoztatási jog

Megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt vagyunk kötelesek adni az adatkezelés lényeges szempontjairól (mit, mire, hogyan, mettől meddig használ, stb.) – és a GDPR pontosan meghatározza a szükséges információk körét. A tájékoztatásnak lehetőleg már a személyes adatok felvétele előtt meg kell történnie. Ha erre nincs mód – mert pl. az adatokat harmadik személytől szerzik be – úgy az első lehetséges időpontban megtörténik.

A tájékoztatáshoz való jogról a GDPR 13-14. cikkében olvashat.

VIII./2.A hozzáférési jog

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait és milyen feltételekkel kezeljük. A lekérdezhető feltételek a fenti tájékoztatási jognál is részletezettek.

A hozzáféréshez való jogról a GDPR 15. cikkében olvashat.

VIII./3. A helyesbítéshez való jog

Ön jelezheti felénk, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Amennyiben tudomására jut Önnek, hogy adata pontatlan, vagy helytelen, akkor jelezze felénk mielőbb és javítjuk.

A helyesbítéshez való jogról a GDPR 16. és 19. cikkében olvashat.

VIII./4. A törléshez való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatait az adatbázisból töröljük. Ilyen eset például, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy ha Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Sajnos azonban vannak esetek, amikor az az adat törlését meg kell tagadnunk. Az egyik ilyen eset, ha jogszabály kötelez minket az adatok tárolására (például a számlázáshoz felhasznált adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően főszabályként 8 éves időtartamig tárolni kell), de akár azt a jogos érdére hivatkozva is megtagadhatjuk – akár pl.: egy későbbi bizonyítás miatt – az elévülési időn belüli adattörlést. És persze ezeken a példákon is túl rengeteg eset van, amikor jogszerű a tiltakozás ellenére végzett adatkezelés. Mint úgy általában az adatvédelemben, itt is minden ügy egyedi és egyedileg kell mérlegelni, hogy az adat törlésének megtagadása jogszerű-e.

A törléshez való jogról a GDPR 17. és 19. cikkében olvashat.

VIII./5. A korlátozáshoz való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatainak kezelését (akár jogszabályban) meghatározott ideig korlátozzuk. A korlátozás alá eső adatokat jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve kizárólag tárolni lehet, azokon egyéb művelet nem végezhető. Amennyiben a korlátozás megszűnik, úgy erről értesítjük Önt.

A korlátozást az alábbi esetkörökben kérheti:

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
  • Amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, akkor ehelyett kérheti azok felhasználásának korlátozását.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat valamilyen jogi eljáráshoz.
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A korlátozáshoz való jogról a GDPR 18. és 19. cikkében olvashat.

VIII./6. Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz a GDPR szabályrendszere megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. De erre csak akkor van lehetősége, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jogról a GDPR 20. cikkében olvashat.

VIII./7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy bizonyos esetekben tiltakozzon az adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén az a személyes adatokat nem kezelhetjük, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek egy esetleges jogi igényérvényesítéshez, hatósági vagy bírósági eljáráshoz szükségesek.

Ön bizonyos esetben joga van az automatikus döntéshozatal mellőzését kérni, ha azt szeretné, hogy ez ne terjedjen ki Önre. Ennek elsődleges feltétele, hogy ne legyen szükséges Ön és a köztünk létrejött szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében és az adott ügyben jogszabály az automatikus döntéshozatalra ne kötelezzen.

Az tiltakozáshoz való jogról és az automatikus döntéshozatalról a GDPR 21-22. cikkében olvashat.

IX. Hova fordulhat jogorvoslatért

Először is keressen fel bizalommal bennünket, mindenképpen azon leszünk, hogy megoldjuk problémáját! Ha ez nem sikerül, vagy ezt nem szeretné, akkor felkeresheti az adatvédelmi hatóságot, illetve a bíróságnál pert is indíthat.

A magyarországi adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím:               1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:                           1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:                  +36 (1) 391-1400

Fax:                           +36 (1) 391-1410

E-mail:                     ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:              https://naih.hu

Koordináták:       É 47°30’56”; K 18°59’57”

A bírósághoz fordulás joga:

Az érintetti jogainak megsértése esetén továbbá Ön az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A pert az Ön – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja.

X. Korábbi adatkezelési tájékoztató

A dátumra kattintva elérheti az adatkezelési tájékoztatók korábbi verzióját.

  • nincs korábbi verzió

Blog

Advisors
Az oldal üzemeltetője:

Advisors Ingatlanszakértő, Gazdasági és Mérnökiroda Kft.